Skorzystają wielcy, ale nie tylko!

Beneficjentami programu Infrastruktura i środowisko będą głównie instytucje realizujące inwestycje drogowe oraz wielkie firmy z sektora energetycznego, ale zarobią na nim również mniejsze przedsiębiorstwa, wykonawcy kontraktów.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko to niekwestionowany lider, jeśli chodzi o wielkość unijnego wsparcia. Na pieniądze mogą liczyć przede wszystkim instytucje odpowiedzialne za rozwój transportu drogowego (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), kolejowego (PKP Polskie Linie Kolejowe) oraz jednostki samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy powinni spodziewać się zamówień publicznych na prace związane z budową i modernizacją oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych, a przede wszystkim dotyczących budowy i modernizacji dróg ekspresowych i autostrad, sieci kolejowej oraz rozwoju transportu miejskiego. W ramach osi priorytetowej I – Gospodarka wodno-ściekowa – planuje się do końca 2015 r. min. wybudowanie lub zmodernizowanie oczyszczalni w 318 miejscowościach oraz rozbudowę lub modernizację sieci kanalizacyjnej w 459. Pochłonie to ponad 2,7 mld euro pochodzących z UE.

Najwięcej Środków z unijnych funduszy – ponad 11,3 mld euro – przewidziano na rozwój sieci dróg ekspresowych i autostrad. Inwestycje drogowe znalazły się w kilku osiach priorytetowych. Najważniejsza to VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T (europejska sieć transportowa). W jej ramach będzie realizowana budowa odcinków autostrad Al, A2, A4 i A18 oraz dróg ekspresowych pomiędzy aglomeracjami, budowa obwodnic i połączeń z drogami krajowymi. Planowane jest m.in. wybudowanie do 2015 roku 636 km autostrad i 1310 km dróg ekspresowych. Inwestycje w rozbudowę dróg ekspresowych mają być realizowane również w ramach osi IX – Infrastruktura drogowa w Polsce Wschodniej oraz VIII – Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. W sumie ze środków programu ma być wybudowanych lub zmodernizowanych 2247 km dróg ekspresowych – do końca 2015 r. firmy budownictwa drogowego będą miały co robić.

Na pokaźne zamówienia mogą też liczyć przedsiębiorstwa zajmujące się budową i modernizacją linii kolejowych, tramwajowych oraz sieci trolejbusowych. W ramach osi VII – Transport przyjazny środowisku – przewiduje się do końca 2015 r. m.in. zmodernizowanie 1566 km linii kolejowych oraz 550 km sieci transportu szynowego i trolejbusowego w metropoliach: warszawskiej, katowickiej, wrocławskiej, łódzkiej, trójmiejskiej, krakowskiej, poznańskiej, bydgosko-toruńskiej oraz szczecińskiej. W ramach tej osi mają być również realizowane zakupy sprzętu i taboru. Wszystko to pochłonie ponad 7,5 mld euro unijnych środków, a wraz z pieniędzmi krajowymi i prywatnymi -blisko 10,8 mld euro. W tej części programu zaplanowano także wydatki na rozwój transportu morskiego i żeglugi śródlądowej, ale te inwestycje pochłoną mniejsze kwoty.

Na bezpośrednie wsparcie w ramach tego programu mogą liczyć tylko duże firmy. Oś IV – Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – zakłada realizację projektów (przeznaczono na nie 200 min euro) zmierzających m.in. do redukcji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujących ilość wytwarzanych odpadów i zwiększających udział odpadów poddawanych procesom odzysku. Wspierane będą również projekty z zakresu systemów zarządzania środowiskowego i wdrażania tzw. najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques).

Kolejną grupę beneficjentów będą stanowiły firmy z branży energetycznej i ciepłowniczej. Finansowany będzie m.in. rozwój produkcji z odnawialnych źródeł, biodiesla i innych biopaliw. Cele te określono w osi X – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku, na którą przeznaczono 732 min euro. Beneficjentami mogą być również m.in. jednostki samorządu terytorialnego, państwowe szkoły wyższe, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

Solidne wsparcie otrzymają również przedsiębiorstwa obrotu, a także operatorzy systemów przesyłowych oraz dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej-Na istotną oś XI – Bezpieczeństwo energetyczne – przeznaczono 974,3 min euro.

Infrastruktura i środowisko to także wsparcie działań związanych z:
– gospodarką odpadami (1,19 mld euro) – głównym celem ma być zmniejszenie ilości odpadów komunalnych;
– gospodarką zasobami wodnymi (545 min euro), głównie z budową i modernizacją obiektów retencyjnych oraz ochroną przed skutkami powodzi;
– kulturą i dziedzictwem kulturowym (490 min euro) – chodzi o ochronę zabytków o znaczeniu ponadregionalnym, głównie z listy UNESCO;
– poprawą bezpieczeństwa zdrowotnego (350 min euro) – chodzi głównie o przeciwdziałanie skutkom wypadków i dostępność do świadczeń specjalistycznych. Beneficjentami będą m.in. zakłady opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej, kolumny transportu sanitarnego;
– rozwojem ośrodków akademickich kształcących specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii (np. biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, automatyka i robotyka) oraz podniesieniem jakości kształcenia (np. zapewnienie szerokopasmowego dostępu do internetu, wyposażenie). W ramach osi XIV – Infrastruktura szkolnictwa wyższego – przeznaczono na te cele 500 min euro;
– zwiększeniem konkurencyjności regionów dzięki inwestycjom infrastrukturalnym, których nie będą w stanie zrealizować samorządy. 599,9 m euro wesprze budowę sieci kolejom i autostrad, promocję komunikacji miejskiej, rozwój infrastruktury kulturalnej i edukacyjnej oraz rewitalizację rów miejskich i wiejskich.

© Kurier Finansowy, Bogdan Rymarski

Komentarze

Skomentuj